REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą My Nuii Adventure (dalej: „Konkurs”) jest Froneri International Limited, Richmond House, Leeming Bar, Northallerton, North Yorkshire, Anglia, DL7 9UL, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 5777981 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 3. Organizując Konkurs Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2017.459) (dalej: „Kodeks cywilny”).
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu od 17.08.2022 r. od godziny : 00:00:01 i trwa do 28.10.2022 r. do godziny 23:59:59 czasu brytyjskiego. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Planowany termin zakończenia czynności związanych z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji to 15.12.2022 r.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium: Polski (PL)
 6. Niniejszym Konkursem  objęte  są  produkty  marki NUII sprzedawane w kraju wskazanym w § 1 ust. 5 regulamin (dalej: „Produkty Promocyjne”) .
 7. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U.2018.165).
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu produktów objętych niniejszym Konkursem jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zamieszkałe na terytorium Polski (PL) (dalej: „Uczestnicy”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki w czasie trwania Konkursu (tj. od 17.08.2022 r. od godziny : 00:00:01 do 28.10.2022 r. do godziny 23:59:59 czasu brytyjskiego.):
 • Posiadać dostęp do internetu
 • Posiadać publiczne (otwarte), aktywne osobiste konto na Instagramie – bez konieczności zakupu. Jeśli uczestnik nie ma konta, musi je założyć, aby wziąć udział w konkursie – do tego potrzebny jest aktywny adres e-mail. Korzystając ze swojego konta na Instagramie, uczestnik będzie podlegać regulaminowi Instagrama dostępnego na stronie:  https://help.instagram.com/581066165581870
 • Opublikować swoje najlepsze zdjęcie w temacie „każde zdjęcie przygodowe ma wyjątkową historię do opowiedzenia” na Instagramie,  oraz dołączyć  podpis przedstawiający historię zdjęcia i kraj zamieszkania, dodać  hashtag #MyNuiiAdventure oraz oznaczyć i obserwować  @ nuii_icecream_global w okresie konkursowym.
 • Posiadać aktywne konto na Instagramie w ustawieniach publicznych do 30 listopada 2022 roku.
 1. Zdjęcie musi być własną pracą oraz stanowić własność uczestnika i nie może zawierać identyfikowalnych marek. Każda możliwa do zidentyfikowania osoba musi wyrazić zgodę na pojawienie się na zdjęciu i mieć ukończone 18 lat. Na zdjęciu nie mogą pojawić się żadne możliwe do zidentyfikowania osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat).
 2. Uczestnik ma prawo zamieścić maksymalnie 3 wpisy na osobę niezależnie od liczby postów na Instagramie wykonanych w Okresie konkursowym . Jeżeli uczestnik zgłosi więcej niż 3 zdjęcia, pierwsze 3 zgłoszenia chronologicznie zostaną wprowadzone do konkursu, a czwarte i kolejne zgłoszenia nie będą ważne. Każdy, kto spróbuje obejść tę zasadę, używając alternatywnych danych, w tym między innymi tworzenia wielu kont, zostanie zdyskwalifikowany z udziału w konkursie.
 3. Organizator monitoruje zamieszczone wpisy oraz czy jakiekolwiek odpowiedzi lub wcześniejsze posty publikowane przez uczestnika są lub mogą być postrzegane jako lekceważące wobec innych członków społeczności Instagram lub zawierające coś, co może lub może spowodować obrazę innych podmiotów. Wówczas osoba odpowiedzialna zostanie usunięta z konkursu i wykluczona z możliwości zdobycia nagrody.
 4. Zgłoszenie Uczestnika zostanie uznane za nieważne, jeżeli jakikolwiek wpis:

– zawiera treści zniesławiające, złośliwe, nieprzyzwoite lub inne nieodpowiednie;

– zawiera nazwiska dowolnej osoby bez ich wyraźnej zgody;

– zawiera treści bezprawnie naruszające czyjąś osobowość;

– w uzasadnionej opinii Organizatora może spowodować jakiekolwiek powszechne lub poważne przestępstwo;

– zawiera treści naruszające prawa autorskie osób trzecich;

 1. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne, nieważne, źle skierowane lub spóźnione nie będą przyjmowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, niekompletne lub utracone z przyczyn technicznych lub innych.
 2. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia w czyimś imieniu, zostaną zdyskwalifikowani, według uznania Organizatora.
 3. Uczestnik musi być wyłącznym autorem i posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do przesłanego Dzieła. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Dzieła, lub że nie posiada do niego majątkowych praw autorskich w pełnym zakresie, lub że dzieło narusza prawa osób trzecich. Uczestnicy potwierdzają również, że każda przedstawiona osoba wyraziła wyraźną zgodę na pojawienie się na obrazie, została poinformowana o wykorzystaniu obrazu i wyraziła na to zgodę.
 4. Uczestnik przesyłając dzieło zgadza się, że Organizator może udostępnić wpis uczestnika  na swojej stronie internetowej www.nuiiicecream.com, TikTok i na Instagramie w związku z jakąkolwiek reklamą konkursu. Jednocześnie uczestnik  potwierdza, że każda osoba przedstawiona we wpisie została poinformowana o wspomnianym wykorzystaniu Twojego wpisu i wyraziła na to zgodę.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ciągły i nieprzerwany bądź bezpieczny dostęp do platformy Instagram.
 6. Organizator wskazuje, że nie ma kontroli nad Internetem lub sieciami komunikacyjnymi i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z nimi związane z powodu przeciążenia ruchu, awarii technicznych lub innych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek oszustwo popełnione przez jakąkolwiek osobę trzecią ani za jakiekolwiek zdarzenia pozostające poza jego kontrolą, w tym między innymi za błędy użytkownika oraz jakiekolwiek awarie sieci, komputera, sprzętu lub oprogramowania, które mogą ograniczać , opóźnić lub uniemożliwić udział uczestnika w konkursu.
 7. Organizator ani stowarzyszone z nim agencje i firmy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym między innymi za straty pośrednie, szczególne lub wynikowe lub utratę zysków), wydatki lub szkody poniesione przez Uczestnika lub Zwycięzcę w wyniku wzięcia udziału w konkursie jeśli nie wynikają z zawonionego działania Organizatora.

4. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 1. Po zakończeniu Konkursu zgłoszenia nadesłane do Konkursu poddane zostaną ocenie przez komisje konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”), w skład której wchodzić będą przedstawiciele wybrani przez Organizatora  posiadający doświadczenie w fotografii na Instagramie.  Nazwiska niezależnych członków komisji zostaną przesłane przez Organizatora od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. po otrzymaniu wiadomości e-mail na adres nuii@b-theagency.com z nagłówkiem „Konkurs Niezależnych Sędziów Nuii”.Kryterium przyznania nagród jest swobodna ocena przysłanych Prac Konkursowych, dokonana przez Komisję Konkursową. Komisja będzie oceniała zgłoszenia w oparciu o następujące kryteria:
  • Kreatywna interpretacja tematu
  • Wyjątkowość, jakość i kreatywność zdjęcia
  • Umiejętności fotograficzne (bez nadmiernej ingerencji programów do edycji zdjęć)
  • Połączenie emocjonalne
  • Szacunek do Kultury
 • Unikanie stereotypów oraz widoków turystycznych
 • Kreatywność opisu historii do zdjęcia
 1. Wszystkie zgłoszenia otrzymane przed Datą zakończenia okresu konkursowego zostaną ocenione na podstawie kryteriów określonych w punkcie 1 w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Okresu konkursowy przez panel jurorów wybranych przez Organizatora,
 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 3. W Konkursie nagrodzony zostanie 1 Uczestnik, spośród wszystkich którzy zgłosili do Konkursu – w ocenie Komisji Konkursowej – najciekawsze Dzieło (dalej: „Zwycięzca”).
 4. Ze zwycięzcą skontaktuje się Organizator bezpośrednią wiadomością od @nuii_icecream_global na konto na Instagramie, które jest powiązane ze zwycięskim zgłoszeniem w ciągu 5 dni od ostatecznego procesu oceny. Zwycięzca  będzie miał  10 dni roboczych od powiadomienia o wygranej na potwierdzenie szczegółów (imię i nazwisko, nr NIP lub PESEL adres e-mail, adres pocztowy wiek i oświadczenia dotyczące praw do zwycięskiego obrazu) w celu odebrania nagrody. W przypadku, gdy zwycięzca nie odpowie  na czas, Organizator ma prawo wybrać innego zwycięzcę przy użyciu tej samej metodologii, jak w ust. 1 powyżej. Obowiązkiem uczestnika jest sprawdzenie swoich skrzynek odbiorczych na Instagramie, aby upewnić się, że otrzymali powiadomienie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione odebranie nagrody przez uczestnika, jeśli ta wiadomość została pominięta lub nie została przeczytana/nie odpowiedziała z jakiegokolwiek powodu. W odpowiedzi Uczestnik zobowiązany jest podać adres mail w celu wysyłania korespondencji dot. odbioru nagrody oraz, wyrazić zgodę na przesłanie wiadomości przez Organizatora. Wiadomość mail od organizatora będzie zawierała formularz do wypełnienia wraz z podaniem niezbędnych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Zwyciężca będzie zobowiązany do przesłania formularza na adres wskazany przez Organizatora.
 5. Podanie danych  osobowych  jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagrody w Konkursie.
 6. Obowiązkiem uczestnika jest podanie prawidłowych, aktualnych danych podczas udziału w konkursu i przyjęcia nagrody (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP lub PESEL, adres zamieszkania i data urodzenia). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przez zwycięzców dokładnych informacji, które mają wpływ na przyjęcie lub dostarczenie nagrody.
 7. Lista z podaniem  imienia Zwyciężcy, pierwszej litery nazwiska Organizator udostępni publicznie na  Instagram, Tik Tok, i stronie www.nuiiicecream.com w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia tego    Zwycięzca może sprzeciwić się ujawnieniu lub zażądać ograniczenia zakresu ujawnienia, kontaktując się pod adresem nuii@btheagency.com. Organizator niemniej jednak może ujawnić informacje odpowiednim organom państwowym, jeśli jest to wymagane. Każdy uczestnik ma prawo poprosić o kopię listy zwycięzcy , wysyłając wiadomość e-mail na adres nuii@b‐theagency.com, wpisując w tytule „Nuii  Photography Competition”.
 8. W przypadku niewykonania przez Uczestnika obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności nieprzesłania danych lub oświadczenia o wyrażeniu zgody, o których mowa w ust. 5 Zwycięzca traci prawo do nagrody, a sama nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może  przyznać nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi, którego Dzieło zostanie uznane przez Komisję Konkursową za kolejne najciekawsze.
 9. Zwycięzca może zostać poproszony, ale nie jest zobowiązany do brania udziału w reklamie w związku z tym konkursem. Może to obejmować prośbę o użycie imienia i nazwiska zwycięzcy oraz zdjęcia profilowego w związku z taką reklamą.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody lub cofnięcia prawa do nagrody i/lub odmowy dalszego udziału w konkursie oraz dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, w których uczestnik uzyskał nieuczciwą przewagę uczestnicząc lub wygrał w nieuczciwy sposób.

5. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę .  Nagrodą jest  Bilet lotniczy w obydwie strony do Queensland w Australii dla zwycięzcy i ich gościa (maksymalna wartość 2500 EUR brutto na osobę) oraz kupon dla zwycięzcy i gościa na wizytę w Currumbin Wildlife Sanctuary dla dwóch osób, w tym wizyta do szpitalu dla koali, wartego 280 AUD brutto  za osobę. Całkowity koszt narody wynosi około. 2700 EUR (z zastrzeżeniem wahań kursów walut). Nagrody są niezbywalne (i nie podlegają zwrotowi).
 2. Pakiet nagród musi być traktowany jako całość, loty i kupony Currumbin nie mogą być wymieniane osobno. Zwycięzca i jego gość muszą podróżować razem tym samym lotem. Wszystkie rezerwacje podróży będą dokonywane za pośrednictwem wybranego dostawcy Organizatora i muszą być dokonywane co najmniej 8 tygodni przed proponowanymi datami podróży, a po potwierdzeniu rezerwacji żadne zmiany nie są dozwolone. Zwycięzca celem rezerwacji ma obowiązek poinformowania Organizatora wiadomością mail na adres nuii@b-theagency.com o planowanym terminie wykorzystania nagrody zgodnie z zdaniem wcześniej. Dostawca Organizatora poinformuje mailowo zwycięzcę o szczegółach rezerwacji i miejscu odebrania biletów. W przypadku anulowania rezerwacji bilety zastępcze nie zostaną wydane. Wszystkie podróże podlegają standardowym warunkom linii lotniczych. Loty z nagrodami nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z jakimkolwiek programem lojalnościowym linii lotniczych, jakimikolwiek innymi zniżkami, kuponami rabatowymi lub kuponami, konkursami lub ofertami specjalnymi.  Lot powrotny musi odbyć się w przeciągu 2 tygodni od wylotu, chyba że strony ustalą inaczej.
 3. Bilet  można wykorzystać do dnia  31 grudnia 2023 r.  z wyłączeniem świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Rezerwacja lotu jest uzależniona od dostępności, a Organizator dołoży uzasadnionych starań, aby zarezerwować loty zgodnie z preferowanymi datami zwycięzcy, dokładne daty rezerwacji nie są gwarantowane. Lotnisko wylotu może być dowolnym lotniskiem w kraju zamieszkania zwycięzcy i niekoniecznie będzie lotniskiem najbliższym miejsca zamieszkania zwycięzcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności, opóźnienia, odwołania, modyfikacje lub zmiany terminu ze strony jakiejkolwiek linii lotniczej lub Currumbin Wildlife Park.
 4. Nagroda nie obejmuje wiz, ubezpieczenia podróżnego, zakwaterowania, transferów ani podróży do/z lotniska lub podróży na terenie Australii, posiłków ani innych wydatków. Na zwycięzcy i jego gościu będzie spoczywać odpowiedzialność za ich własne przygotowania.
 5. Zwycięzca i jego gość są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich warunków linii lotniczej i Currumbin Wildlife Park. Szczegóły warunków Currumbin Wildlife Park można znaleźć tutaj https://currumbinsanctuary.com.au/terms-and-conditions . Zwycięzca i jego gość są zobowiązani zapoznać się z warunkami wybranej linii lotniczej przed podróżą.
 6. Z tytułu wygranej Zwycięzca nie ma prawa domagania się gotówki ani innej alternatywnej nagrody, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 7 i 8 poniżej.  Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia podobnych nagród o równej lub większej wartości.
 7. Jeśli nagroda nie może zostać dostarczona zwycięzcy bez winy zwycięzcy lub Organizatora, Organizator dołoży starań, aby zastąpić nagrodę nagrodą zastępczą o podobnej wartości, zgodnie z lokalnymi przepisami.
 8. Jeśli stan pandemii Covid-19 uniemożliwi ​​podróż przed 31 grudnia 2023 r. z powodu ograniczeń lub wytycznych rządowych dotyczących podróży, w takim przypadku Organizator i zwycięzca omówią w dobrej wierze nagrodę zastępczą o równoważnej wartości.
 9. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w składzie wskazanym w 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 10. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę do dnia wylotu przepada.
 11. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 17,00% nagrody głównej , przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128). Organizator wypłacając nagrodę pieniężną jest zwolniony z obowiązku podatkowego. Zwycięzca oświadcza, że , kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie przez niego przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator kwotę tą prześle na konto bankowe zwycięzcy podane w formularzu wskazanym w § 4 ust. 5. lub  na wezwanie Organizatora.
 12. Organizator zastrzega możliwość braku wyboru zwycięzcy nagrody i zakończenia Konkursu w dowolnym momencie.
 13. Zwycięzca zobowiązany jest do rozliczenia zapłaty podatku dochodowego  z tytułu wygranej.
 14. Odbiór Nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.

6. Dane osobowe i obowiązek informacyjny

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: „RODO”).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w celu wydania Nagród oraz w celu rozliczenia podatku związanego z przyznanymi Nagrodami.
 3. Administratorem danych  osobowych  uczestników  Konkursu jest Froneri International Limited, Richmond House, Leeming Bar, Northallerton, North Yorkshire, Anglia, DL7 9UL, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 5777981
 4. Administrator danych osobowych uczestników Konkursu powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu w zakresie wyboru zwycięzców, rezerwacji nagrody, danych koniecznych liniom lotniczym, Currumbin Wildlife Sanctuary –
 5. W związku z obowiązkiem informacyjnym nałożonym na podstawie art. 13 i art. 14 RODO Administrator, zamieszcza Politykę prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Prawa autorskie

Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do dzieł nagrodzonych w Konkursie (utworów), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,
 • w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub konkuroswych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, konkursu lub reklamy.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres mailowy Organizatora nuii@b-theagency.com z dopiskiem „Reklamacja – konkurs Nuii  Photography Competition”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego wysłał reklamację.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.nuiiicecream.com przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny w siedzibie Organizatora.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 3. Jeśli którakolwiek z tych klauzul zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub w inny sposób niewykonalną, zostanie ona zastąpiona przez odpowiednie przepisy obowiązujące natomiast  pozostałe klauzule pozostaną w mocy i będą obowiązywać.