Δήλωση απορρήτου της Froneri International Limited – Διαγωνισμός φωτογραφίας Nuii

Η Froneri International Limited (αρ. μητρώου εταιρείας: 05777981), εταιρεία εγγεγραμμένη στα μητρώα της Αγγλίας, με έδρα στη διεύθυνση Richmond House, Leeming Bar, Northallerton, DL7 9UL, Ηνωμένο Βασίλειο, (εφεξής «Froneri») δεσμεύεται ως προς την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου περιγράφει πώς θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν συμμετέχετε στον Διαγωνισμό φωτογραφίας Nuii (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Από τη στιγμή που θα κοινοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας στη Froneri με τη δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, η Froneri θα είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Η Froneri θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όπως χρειάζεται για τη διαχείριση της συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό: επιλογή νικητή, επακόλουθη επικοινωνία και κοινοποίηση της ταυτότητας του νικητή. Σε περίπτωση που κερδίσετε το πρώτο βραβείο, μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων σας, αυτά θα κοινοποιηθούν στην Currumbin Wildlife Sanctuary, WildArk Inc. και στην αεροπορική εταιρεία που θα χορηγήσει το βραβείο. Οι νομικές βάσεις της Froneri για την επεξεργασία των δεδομένων σας έχουν ως εξής: (i)  απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση σύμβασης – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαχείριση και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού· και (ii) έννομα συμφέροντα – η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτραπεί στη Froneri να διεξάγει τον διαγωνισμό, να διασφαλίσει ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δίκαια και να επικοινωνήσει με τους νικητές του διαγωνισμού.

Η Froneri θα επεξεργαστεί δεδομένα σχετικά με τον λογαριασμό σας στο Instagram και τις εικόνες που θα υποβληθούν σχετικά με τον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κερδίσετε οποιοδήποτε από τα βραβεία στον Διαγωνισμό, η Froneri θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ζητήσει τα εξής στοιχεία: όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ηλικία.  Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να παρέχετε επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας και του διαβατηρίου σας, καθώς και τυχόν διατροφικές απαιτήσεις, προκειμένου να προγραμματιστούν το ταξίδι και η σίτισή σας σε περίπτωση που κερδίσετε το ταξίδι εθελοντισμού του πρώτου βραβείου. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν όσο διαρκεί ο Διαγωνισμός και έως ότου απονεμηθούν όλα τα βραβεία. Κατόπιν, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες περί διατήρησης δεδομένων της Froneri για τον σκοπό της ικανοποίησης οποιωνδήποτε απαιτήσεων νομικών, λογιστικών ή υποβολής αναφορών και, έπειτα, θα διαγραφούν.

Αν κερδίσετε βραβείο στον Διαγωνισμό, τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, μαζί με τη νικητήρια φωτογραφία σας, ενδέχεται να δημοσιευτούν στις επίσημες σελίδες της Froneri στο Instagram και το TikTok, καθώς και στον ιστότοπο της Froneri: https://nuiiicecream.com, με την προϋπόθεση ότι η δημοσίευση σχετίζεται άμεσα με τον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κερδίσετε το ταξίδι εθελοντισμού του πρώτου βραβείου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Currumbin Wildlife Sanctuary, WildArk Inc. και στη σχετική αεροπορική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητο βήμα για την εκτέλεση της σύμβασης με εσάς. Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε αρμόδιο νομικό ή ρυθμιστικό φορέα, σε περίπτωση που απαιτείται νομικά να το κάνουμε.

Θα κοινοποιήσουμε στοιχεία του λογαριασμού σας στο Instagram και τις εικόνες που υποβάλατε σχετικά με τον Διαγωνισμό στην ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, προκειμένου να επιλεγεί ο νικητής. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε υπεύθυνους επεξεργασίας που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων, όπως διαφημιστικές εταιρείες. Η διαφημιστική εταιρεία μας, η B The Communications Agency Limited, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού για λογαριασμό της Froneri και τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε αυτήν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Προστασία των δεδομένων σας

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Εφαρμόζουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν υπονοιών παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδιο Ρυθμιστή για υπόνοιες παραβίασης όπου απαιτείται από τη νομοθεσία να το πράξουμε.

Τα δεδομένα σας θα εξετάζονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο από τα άτομα που χρειάζονται πρόσβαση σε αυτά για τη διαχείριση του Διαγωνισμού και μόνο στον αναγκαίο βαθμό.

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το απαραίτητο εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να πληρούνται οι σκοποί για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης οποιωνδήποτε απαιτήσεων νομικών, ρυθμιστικών, φορολογικών, λογιστικών ή υποβολής αναφορών.

Μεταφορές δεδομένων εκτός της ΕΕ

Η Froneri βρίσκεται και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο Η.Β. Για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες του Ομίλου μας στην ΕΕ. Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του Η.Β. στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν χρησιμοποιούμε σύστημα ή υπηρεσία IT, όπως λογαριασμό email, που φιλοξενείται (χρησιμοποιεί διακομιστές που βρίσκονται) εκτός του Η.Β. ή της ΕΕ· ή όπου χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών IT που βρίσκονται εκτός του Η.Β. ή της ΕΕ, π.χ. για σκοπούς υποστήριξης IT·
  • Στην περίπτωση του νικητή του πρώτου βραβείου, θα παρέχουμε τις πληροφορίες σας στην Currumbin Wildlife Sanctuary, WildArk Inc. και σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία στην οποία θα κάνουμε την κράτηση των πτήσεων ως μέρος του πρώτου βραβείου·
  • Όπου μέλη της ανεξάρτητης κριτικής επιτροπής μας τυγχάνει να βρίσκονται εκτός του Η.Β. και της ΕΕ.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να υφίστανται επεξεργασία με τρόπο συνεπή και συμμορφούμενο με τη νομοθεσία της ΕΕ και του Η.Β. περί προστασίας δεδομένων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα μέτρα είναι τα εξής: (i) διασφάλιση ότι η χώρα στην οποία μεταφέρονται τα δεδομένα έχει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι η χώρα έχει κριθεί επαρκής για τη μεταφορά δεδομένων προς αυτήν· ή (ii) χρήση των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι τυπικές συμβατικές ρήτρες που ορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των δεδομένων. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας που χρησιμοποιούμε κατά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς.

Τα δικαιώματά σας

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τον νόμο:

  • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς «αίτημα πρόσβασης υποκειμένου στα δεδομένα»). Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
  • Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να διορθώσετε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα να προβάλετε αντίρρηση στην επεξεργασία (βλ. πιο κάτω).
  • Να υποβάλετε ένσταση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή έννομο συμφέρον τρίτου) και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση όσον αφορά την επεξεργασία για τον λόγο αυτό.
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αν θέλετε, για παράδειγμα, να στοιχειοθετήσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο για την επεξεργασία τους.
  • Να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο μέρος.

Αν επιθυμείτε να εξετάσετε, να διορθώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε ένσταση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να ζητήσετε να μεταφέρουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο μέρος, επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. πιο κάτω).

Μεταβολές στη Δήλωση απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα σας παρέχουμε νέα δήλωση απορρήτου όταν κάνουμε ουσιαστικές ενημερώσεις. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιούμε με άλλους τρόπους κατά καιρούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τη Δήλωση απορρήτου, επικοινωνήστε με τη:

Froneri International Limited

Leeming Bar Industrial Estate

Leeming Bar

Northallerton

North Yorkshire

DL7 9UL

Διεύθυνση email: privacy@froneri.com

Τηλέφωνο: (01677) 423397

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα ανά πάσα στιγμή στο Γραφείο επιτρόπου πληροφοριών (ICO), τη βρετανική εποπτική αρχή για ζητήματα προστασίας δεδομένων.