Всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху всички текстове, изображения и други материали на този уебсайт са собственост на Froneri Group или са включени с разрешението на съответния собственик. Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите извлечения от всяка страница(и) от нашия сайт за ваша лична употреба и можете да привлечете вниманието на други хора във вашата организация към съдържанието, публикувано на нашия сайт. Нашият статус (и този на всички идентифицирани сътрудници) като автори на съдържание на нашия сайт винаги трябва да бъде признат. Не трябва да използвате никаква част от съдържанието на нашия сайт за търговски цели, без да сте получили лиценз за това от нас или нашите лицензодатели.